back

Про затвердження районної «Комплексної програми профілактики правопорушень на 2014-2016 роки»

03 січня 2014

Проект

Від січня 2014року


Про затвердження районної
«Комплексної програми профілактики
правопорушень на 2014-2016 роки»

З метою забезпечення активної протидії злочинності, запобіганню виникнення умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленню методів роботи з їх профілактики, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна радавирішила:

1.Затвердити районну «Комплексну програму профілактики правопорушень на 2014-2016 роки» (далі – Програма)(додається)).

2.Райдержадміністрації:

2.1.Забезпечити організаційне виконання Програми.

2.2.При формуванні районних бюджетів на 2014-2016 роки передбачити її фінансування.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності.            
Голова районної ради Г.Г.Примак

Пояснювальна записка

до районної «Комплексної програми

профілактики правопорушень на 2014-2016 роки»

Програма розроблена відповідно до Плану заходів з виконання Концепції державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року , затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 767 від 8 серпня 2012 року.

Стан правопорядку в районі впливає на соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2011 - 2013 роках дало змогу покращити стан правопорядку в районі та удосконалити систему профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в районі стала більш стабільною порівняно з 2010 роком.

Значно покращились результати роботи у протидії наркозлочинності.

Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, а саме проведення комплексних відпрацювань району, ряду оперативно-профілактичних операцій, криміногенна ситуація потребує покращення і консолідації зусиль як правоохоронних органів так і органів державної влади та місцевого самоврядування.

В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати злочини майнової спрямованості. Практично в два рази набув поширення такий вид злочину як крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою.

При загальному збільшенні викритих злочинів економічної спрямованості низькою є питома вага викритих особливо тяжких та тяжких таких злочинів в соціальній, господарській сферах, пріоритетних для району галузях, насамперед агропромисловому комплексі, бюджетній сфері, лісовій галузі.

Не викоріненими залишаються такі соціальні явища як хабарництво та корупція, насамперед в органах державної влади та місцевого самоврядування, серед посадовців найвищих рангів.

Спільних зусиль як на загальнодержавному,обласному та районному рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції. Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене соціально - економічним розвитком як держави, області так і району.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з районного бюджету на виконання цієї Програми.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

Метою Програми є:

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади та громадськості;

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень;

- створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, забезпечення її цілісності і різноманітності;

- активізація діяльності громадських формувань та їх участі в охороні громадського порядку;

- посилення роботи з профілактики наркоманії, дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі та в сім’ях;

- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками.

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

- розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

- посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;

- забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних цінностей;

- запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

- удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;

- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

- виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності.            
Керівник апарату райдержадміністраціїІ.П.Беребера