back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населеного пункту на території Солонівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

11 жовтня 2017

Проект рішення

2017 року
м.Городня
Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що розташована за межами
населених пунктів на території Солонівської
сільської ради Городнянського району
Чернігівської області

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної гро-шової оцінки земельної ділянки із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Солонівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області (за межами населеного пункту), право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодексу України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1. Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної гро-шової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення за ме-жами населеного пункту Солонівської сільської ради, кадастровий № 7421488000:02:000:3249, площею 43,8040 га, з них рілля – 43,8040 га, вартістю 259 485,48 грн, 5 923,79 грн за 1 га.

2. Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку із земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів на території Солонівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земе-ль¬нi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму ре¬гу¬лю¬¬¬вання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нор¬ма¬тивно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повно¬ва¬ження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забез¬печи¬ти необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за ра¬ху¬нок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин на-ле¬жить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу про¬вести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподат¬ку¬вання земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та прива-ти¬за¬цiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земель¬них вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподатку¬ван¬ня та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiль¬но-правових угод, передбачених законодавством України.

Пла¬та за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель. Платниками податку земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй. Наказом Мінагрополітики України від 23.05.2017 № 262 затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 (далі — Методика).

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком до Методики та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.

Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає:

пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району; завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт; рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»; викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району; картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району; шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру та документація із землеустрою.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки видаватиме витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Вартість земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Солонівської сільської ради: - кадастровий № 7421488000:02:000:3249, площею 43,8040 га, з них рілля – 43,8040 га вартістю 259 485,48 грн., 5 923,79 грн. за 1 га.

Голова районної державної адміністрації С.П.Ященко