back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів на території Тупичівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

04 жовтня 2017

Проект рішення

2017 року
м.Городня
Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що розташована за межами
населених пунктів на території Тупичівської
сільської ради Городнянського району
Чернігівської області

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки із земель державної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Тупичівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області (за межами населених пунктів), право оренди на які передбачається продати на земельних торгах, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодексу України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Тупичівської сільської ради кадастровий № 7421488400:03:000:0910, площею 76,1471 га, з них рілля – 76,1471 га вартістю 3 149 037,58 грн., 41 354,66 грн. за 1 га.

2.Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку із земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охо-рони земель.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів на території Тупичівської сільської ради Городнянського району Чернігівської області

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земе¬льнi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму регулювання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нормативно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повноваження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забезпечити необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин належить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу провести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподаткування земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та прива¬тизацiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земельних вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподаткування та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiль¬но-правових угод, передбачених законодавством України.

Плата за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель. Платниками податку земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй. Наказом Мінагрополітики України від 23.05.2017 № 262 затверджено Порядок норма-тивної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-чення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, пере-логи) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського при-значення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 831 (далі — Методика).

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком до Методики та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агро-виробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.

Технічна документація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення району включає: пояснювальну записку, що містить мету проведення оцінки, опис об’єкта оцінки, розрахунки нормативної грошової оцінки земель району; завдання на виконання робіт із зазначенням підстави, умов та строків виконання робіт; рішення про проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського при-значення району, прийняте відповідно до Закону України «Про оцінку земель»; викопіювання з кадастрових карт (планів) з відображенням природно-сільськогосподарських районів у межах району; картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів району; шкалу нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь району.

З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошо-ву оцінку земель сільськогосподарського призначення оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого по-становою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (із змінами).

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру та документація із землеустрою.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя згідно з додатком та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь).

За результатами проведення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення територіальний орган Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки видаватиме витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Вартість земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тупичівської сільської ради: - кадастровий № 7421488400:03:000:0910, площею 76,1471 га, з них рілля – 76,1471 га вартістю 3 149 037,58 грн., 41 354,66 грн. за 1 га.

Голова районної державної адміністрації С.П.Ященко