back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів на території Городнянської міської ради Городнянського району Чернігівської області

04 жовтня 2017

Проект рішення

2017 року
м.Городня
Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що розташована за межами
населених пунктів на території Городнянської
міської ради Городнянського району
Чернігівської області

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки із земель державної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ПП «Ріко-Капітал», що розташована на території Городнянської міської ради Городнянського району Чернігівської області (за межами населених пунктів), керуючись положеннями статей 10 Земельного кодексу України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ПП «Ріко-Капітал» за межами населених пунктів Городнянської міської ради кадастровий № 7421410000:05:000:3424, площею 0,8104 га, вартістю 1 389 651,33 грн., 171,48 грн. за 1 м².

2.Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для ви-значення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку із земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогос-подарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована за межами населених пунктів на території Городнянської міської ради Городнянського району Чернігівської області

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земе¬льнi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму регулювання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нормативно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повноваження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забезпечити необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин належить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу провести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподаткування земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та прива¬тизацiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земельних вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподаткування та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiльно-правових угод, передбачених законодавством України. Глава 13 Кодексу визначає що плата за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель.

Плата за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель. Платниками податку земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй. Нормативно-методичну базу нормативної грошової оцiнки земель промисловостi, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та iншого призначення започатковує Методика нормативної грошової оцiнки земель несiльськогосподарського призначення (крiм земель населених пунктів), затверджена постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 23 листопада 2011 р. № 1278.

Iнформацiйною базою для здiйснення нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розташованої за межами населених пунктів Городнянської міської ради Городнянського району Черні-гівської областi служили вiдомостi державного кадастру, землевпорядної документацiї.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розташованої за межами населених пунктів Городнянської міської ради Городнянського району Чернігівської областi становить:

1. Вартість земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розташованої за межами населених пунктів Городнянської міської ради Городнянського району Чернігівської областi загальною площею 0,8104 га, вартістю 1 389 651,33 грн., 171,48 грн. за 1 м².

Голова районної державної адміністрації С.П.Ященко