back

Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Сеньківської сільської ради Городнянського району

13 квітня 2016

Проект


__________ 2016 року
м.Городня

Про затвердження технічної документації
по визначенню нормативної грошової оцінки
земельної ділянки розташованої за межами
населеного пункту на території Сеньківської
сільської ради Городнянського району

Розглянувши технічну документацію по визначенню нормативної гро-шової оцінки земельної ділянки для обслуговування службового приміщення, що надана в оренду ТОВ «САЛТІ-БРОК-2000», яка розташована за межами населеного пункту на території Сеньківської сільської ради Городнянського району, керуючись положеннями статей 10 Земельного кодексу України та 23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію по визначенню нормативної гро-шової оцінки земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту на території Сеньківської сільської ради загальною площею 0,0016 га вартістю 1 814,40 грн. (113,40 грн. за 1 м²).

2.Використовувати нормативну грошову оцінку земельної ділянки для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку земель державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

           
Голова районної ради О.М.Левченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Городнянської районної ради Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту на території Сеньківської сільської ради Городнянського району

Практичне здiйснення земельної реформи, впровадження приватної власностi на земе¬ль¬нi дiлянки та платного характеру використання землi потребують економiчного механiзму ре¬гу¬лю¬¬¬вання земельних вiдносин, основою якого є оцiнка землi.

Наявнiсть оцiнки землi дає можливiсть органам мiсцевого самоврядування, поряд з нор¬ма-тивно-органiзацiйними методами управлiння розвитком територiї, реалiзовувати свої повно¬ва¬ження на пiдставi створення економiчних умов рацiонального використання земель, забез¬печи¬ти необхiдну основу для формування фiнансово-економiчної бази мiсцевого самоврядування за ра¬ху¬нок справляння плати за землю.

Важливе значення в створеннi економiчних засад регулювання земельних вiдносин на¬ле¬жить грошовiй оцiнцi, яка в умовах перехiдного до ринкової економiки перiоду дає змогу про¬вести першочергову приватизацiю земельних дiлянок, створити об’єктивну основу для оподат¬ку¬вання земель.

Прийняття на державному рiвнi ряду законодавчих актiв про плату за землю та прива¬ти¬за¬цiю земельних дiлянок дозволило ввести грошову оцiнку в правове поле регулювання земель¬них вiдносин. Вона стає одним з ключових елементiв в реалiзацiї державної полiтики оподатку¬ван¬ня та цiноутворення.

Сферу застосування грошової оцiнки земель визначає Податковий кодекс України яким визначено, що грошова оцiнка землi застосовується для економiчного регулювання земельних вiдносин при укладаннi цивiль¬но-правових угод, передбачених законодавством України. Глава 13 Кодексу визначає що пла¬та за землю, яка справлясться у виглядi земельного податку або орендної плати, визначасться залежно вiд грошової оцiнки земель.

Крiм того Законом України „Про Державний земельний кадастр” визначено що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну оцінку земель, які вносяться на підставі затвердженої технічної документації з такої оцінки. Це обумовлює необхiднiсть проведення грошової оцiнки земель усiх категорiй.

Нормативно-методичну базу нормативної грошової оцiнки земель промисловостi, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та iншого призначення започатковує Методика нормативної грошової оцiнки земель несiльськогосподарського призначення (крiм земель населених пунктів), яка затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 1992 року № 525.

Iнформацiйною базою для здiйснення нормативної грошової оцiнки земельної дiлянки для обслуговування службового приміщення ТОВ «САЛТІ-БРОК-2000», яка розташована за межами населеного пункту на території Сеньківської сільської ради Го¬род¬нянського району служили вiдо-мостi державного кадастру, землевпорядної документацiї. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки для обслуговування службового приміщення ТОВ «САЛТІ-БРОК-2000» загальною площею 0,0016 га становить 1 814,40 грн (113,40 грн за 1 м²).

Голова районної державної адміністрації С.П.Ященко