Анонси   

   

  Положення про виконавчий апарат

  Назад

  П О Л О Ж Е Н Н Я
  про виконавчий апарат районної ради


  I.Загальні положення

  Відповідно до статей 141 Конституції України та 43, 55 і 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради.

  Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

  Здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і обов’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

  Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу і звільняються розпорядженням голови ради.

  До виконавчого апарату входять:

  керівництво: голова районної ради та заступник голови;

  організаційний відділ;

  загальний відділ;

  фінансовий відділ;

  відділ юридичного забезпечення та з питань комунального майна.

  Відділи та посадові особи в своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою чи заступником голови районної ради.

  Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, встановлених районною радою.

  Розпорядником асигнувань, що виділяються на утримання виконавчого апарату ради, є голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови.

  Керівництво діяльністю виконавчого апарату ради здійснює голова районної ради.

  Відділи виконавчого апарату районної ради утворюються, ліквідовуються та реорганізовуються радою за поданням голови районної ради.

  Керує діяльністю відділу начальник, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ повноважень.

  Відділи виконавчого апарату районної ради при вирішенні питань, що належать до їх компетенції, взаємодіють між собою, територіальними громадами, розташованими на території району, та структурними підрозділами районної державної адміністрації.

  Голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради проводить щотижневі робочі наради з працівниками виконавчого апарату.

  Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, що проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.

  В разі закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат виконує свої обов’язки до обрання нового складу районної ради.

  II.Основні функції виконавчого апарату районної ради.

  1.Вирішує організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її Президії, постійних комісій, депутатів і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених законом до компетенції районної ради.

  2.Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.

  3.Надає правову, методичну і консультативну допомогу радам району всіх рівнів у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності.

  4.Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатських органів самоорганізації населення.

  5.Забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, Президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації та на вебсайті городянської районної ради.

  6.Готує разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації телефонні довідники, статистичні довідки та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.

  III.Забезпечення сесійної роботи ради.

  На виконавчий апарат покладається:

  розробка проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд ради;

  участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:

  обрання голови, заступника голови районної ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення Президії, затвердження положення про неї; утворення комісій при районній раді; затвердження регламенту, плану роботи ради; заслуховування звітів голови ради, постійних комісій; заслуховування повідомлень депутатів; заснування засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників; дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством; визначення кількісного складу ради; проведення консультативного опитування з питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад; здійснення повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

  організація обговорення тез доповіді і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

  організація, за дорученням голови ради, обговорення тез доповіді та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;

  узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, розробка проектів заходів щодо їх реалізації і направлення виконавцям;

  здійснення контролю за виконанням пропозицій та зауважень та інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

  ведення протоколів і стенограм засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;

  оприлюднення рішень ради через газету “Новини Городнянщини”, районне радіо, вебсайт Городнянської районної ради;

  ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

  IV.Забезпечення роботи Президії районної ради

  Виконавчий апарат забезпечує:

  підготовку матеріалів на засідання Президії районної ради, ведення протоколу засідання Президії районної ради.

  V.Забезпечення роботи постійних комісій районної ради.

  Виконавчий апарат забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій, рішень районної ради.

  Допомагає депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагоджувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями, залучати спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

  VI.Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень.

  Виконавчий апарат:

  організовує проведення консультацій з депутатами у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;

  надає допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, організації особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;

  сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і зауваження, вживає заходів до їх реалізації.

  VII.Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради.

  Виконавчий апарат здійснює облік, систематизацію і кодифікацію законодавства України, забезпечує ведення щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рекомендацій.

  У сфері правового забезпечення на виконавчий апарат покладаються такі завдання:

  - підготовка матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради. Вивчення проектів рішень ради та висновків і рекомендацій її постійних комісій, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам;

  - участь у доопрацюванні проектів рішень ради після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій;

  - надання правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень та консультацій депутатам ради з цих питань;

  - забезпечення представництва ради в судових органах при розгляді справ;

  - підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань для керівництва, постійних комісій та депутатів ради;

  - роз'яснення положень законодавства, що стосуються компетенції органів місцевого самоврядування, депутатам районної ради за їх зверненням;

  - підготовка зауважень і пропозицій щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів, які стосуються повноважень чи діяльності органів місцевого самоврядування.

  VIII. Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради.

  Виконавчий апарат:

  вивчає і аналізує питання управління районною комунальною власністю, готує пропозиції по їх вдосконаленню;

  вивчає та узагальнює практику здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень, узагальнює матеріали, вносить по них конкретні пропозиції;

  надає методичну і консультативну допомогу сільським та міській радам у здійсненні контрольно-аналітичної діяльності.

  IX.Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду.

  Виконавчий апарат:

  бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі та передач по районному радіо, розміщення на вебсайті районної ради;

  систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів, депутатських груп;

  регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність, роботу постійних комісій, рад району;

  бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради, голів та секретарів сільських і міської рад.

  X.Надання методичної і консультативної допомоги місцевим радам.

  Виконавчий апарат:

  вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи;

  веде облік сесій сільських і міської рад та аналіз питань, що вносяться на їх розгляд, надає допомогу у підготовці та проведенні сесій сільських і міської рад, бере участь у їх роботі;

  бере участь у підготовці та роботі семінарів з депутатами сільських і міської рад, головами постійних комісій сільських і міської рад, сільськими, міським головами, секретарями цих рад.

  XI.Організація проведення виборів, референдумів.

  Виконавчий апарат, у відповідності з чинним законодавством, організаційно забезпечує проведення в районі виборів, референдумів.

  ХІІ.Матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів

  У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:

  - здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі необхідних витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо;

  - здійснення управління майном, що забезпечує діяльність ради;

  - здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування.

  ХШ.Підготовка проектів рішень та розпоряджень

  Підготовка проектів рішень районної ради здійснюється відповідно до Регламенту роботи районної ради.

  Проекти розпоряджень готуються за дорученням голови районної ради відповідно з вимогами Інструкції з діловодства в Городнянській районній раді.

  Загальні вимоги до проектів розпоряджень:

  - розпорядження видаються лише в межах компетенції виконавчого апарату районної ради;

  - розпорядження повинні відповідати вимогам законодавства України про мову та викладатись згідно з правописом;

  - підготовка проектів розпоряджень здійснюється працівниками виконавчого апарату районної ради;

  - погодження проектів розпоряджень здійснюється начальниками відділів виконавчого апарату районної ради, що, відповідно до їх повноважень, займаються питаннями, порушеними в проекті розпорядження;

  - проекти розпоряджень перевіряються та візуються начальником відділу юридичного забезпечення та з питань комунального майна виконавчого апарату районної ради.

  Проекти розпоряджень після узгодження їх з начальниками відділів виконавчого апарату районної ради, заступником голови районної ради, подаються на підпис голові районної ради.

  Підготовка розпоряджень щодо прийняття, звільнення, переміщення, надання відпустки, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідальним за ведення кадрової справи.

  ХІV.Організація розгляду та проходження документів

  Реєстрація, розгляд та проходження документів у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Городнянській районній раді.

  ХV.Управління майном спільної власності територіальних громад

  У сфері управління майном спільної власності територіальних громад міста та сіл району виконавчий апарат:

  - здійснює облік майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад;

  - забезпечує підготовку документів щодо передачі майна іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад;

  - організовує роботу щодо створення та функціонування комісій по прийманню-передачі об’єктів на виконання рішень районної ради;

  - здійснює організаційні заходи щодо проведення конкурсів на право оренди майна спільної власності територіальних громад та з відбору суб’єктів оціночної діяльності, організує створення конкурсних комісій з цих питань;

  - готує проекти та веде реєстр укладених договорів оренди, оперативного управління, господарського відання, іншого тимчасового використання майна спільної власності територіальних громад;

  - контролює ефективність використання та збереженням майна спільної власності територіальних громад, переданого в оренду, господарське відання або оперативне управління;

  - готує проекти рішень ради з питань обліку, руху, списання, приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад;

  - проводить аналіз та надає пропозиції голові районної ради щодо результатів соціально-економічної та фінансово-господарської діяльності суб’єктів спільної власності територіальних громад;

  - здійснює в установленому порядку нарахування і контроль за своєчасним надходженням орендної плати до бюджету за договорами оренди, укладеними районною радою;

  - готує матеріали щодо призначення на посаду та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, закладів;

  - виконує інші, передбачені законодавством та рішеннями ради, повноваження з управління майном спільної власності територіальних громад.

  ХVІ. Організація проведення нарад

  Для вирішення актуальних питань роботи та здійснення контролю за виконанням доручень керівництва районної ради проводяться наради.

  Наради поділяються на:

  -планові (у зазначений день та час);

  -оперативні (для вирішення конкретних питань та термінових доручень);

  -цільові (для розгляду заздалегідь спланованих питань).

  Наради проводяться керівництвом (головою районної ради або його заступником).

  На наради можуть бути запрошені особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

  Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації вирішується посадовою собою, яка проводить засідання.

  Офіційна інформація засобам масової інформації про засідання (у разі необхідності) надається організаційним відділом виконавчого апарату районної ради.

  ХVІІ. Планування роботи

  Робота виконавчого апарату районної ради на рік визначається планом роботи районної ради, який затверджується на пленарному засіданні ради.

  Пропозиції до плану роботи виконавчого апарату районної ради на місяць формуються, за поданням начальників відділів, начальником організаційного відділу виконавчого апарату ради, з урахуванням плану роботи районної державної адміністрації, в основні заходи на місяць.

  Загальний контроль за виконанням плану роботи виконавчого апарату районної ради здійснює заступник голови районної ради.

  XVІІІ.Висвітлення діяльності рад у засобах масової інформації

  Виконавчий апарат:

  здійснює поглиблене і об’єктивне інформування населення району про поточну і перспективну діяльність районної ради, її Президії, постійних комісій, депутатських груп, депутатів через вебсайт районної ради;

  організовує прес-конференції для журналістів за участю керівників районної ради, а також їх зустрічі в редакціях газет, на радіо, з творчими колективами. Готує огляд місцевої преси. Надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах, на радіо.

  XIХ.Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій , заяв і скарг

  Організовує прийом відвідувачів. Бере участь у вивченні і розгляді пропозиції, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань депутатської діяльності і роботи рад.

  Контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.

  Назад

  02 Грудня 2020 09:16
  14 Вересня 2020 11:14
  28 Серпня 2020 11:17
  10 Червня 2020 16:11
  08 Травня 2020 11:49
  23 Квітня 2020 10:06
  13 Квітня 2020 09:42
  02 Квітня 2020 16:12
  27 Березня 2020 12:07
  До відома депутатів Городнянської районної ради! Через епідемію коронавірусу строки подання електронних декларацій за 2019 рік продовжено до 01 червня 2020 року.

  18 Березня 2020 12:03
  10 Березня 2020 15:42
  06 Березня 2020 08:58