Анонси   

   

  Положення про постійні комісії

  Назад

  ПОЛОЖЕННЯ
  про  постійні  комісії  районної  ради


  Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постійні комісії є органами районної ради, що вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до відання районної ради та здійснюють контроль за виконанням її рішень.


  І. Загальні положення

  Стаття І
  Повноваження постійних комісій районної ради, порядок їх утворення визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом районної ради та цим Положенням.

  Стаття 2
  Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням повноважень ради, важливості проблем господарського і соціально-культурного будівництва та інших об’єктивних факторів.

  Стаття 3
  Районна рада утворює постійні комісії на першій сесії новообраної ради на строк її повноважень.

  Стаття 4
  Питання обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів комісій вирішуються районною радою виключно на пленарних засіданнях ради.

  Стаття 5
  Постійні комісії обираються радою з числа депутатів районної ради у складі голови і членів комісії.
  Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносить голова районної ради.
  Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.
  Заступник голови постійної комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.
  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

  Стаття 6
  При обранні постійних комісій голосування може проводитися в цілому по всьому складу комісії чи по кожній кандидатурі окремо.

  Стаття 7
  Депутати районної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

  Стаття 8
  Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними.
  Діяльність постійних комісій координує голова районної ради, а також його  заступник.

  Стаття 9
  Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, колективного обговорення.

  ІІ.Функції і повноваження постійних комісій районної ради

  Стаття 10
  Постійні комісії, за дорученням районної ради або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціальне-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

  Стаття 11
  Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують відповідні висновки щодо цих кандидатур.

  Стаття 12
  Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно  від форм власності, їх посадових осіб. За результатами перевірки постійні комісії подають рекомендації на розгляд керівників орга­нів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а в разі необхідності на розгляд районної ради.

  Стаття 13
  Постійні комісії здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

  Стаття 14
  Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності, необхідні матеріали і документи.

  Стаття 15
  Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.
  У разі нерозгляду рекомендацій постійних, комісій вони можуть  вносити до ради пропозиції про притягнення до відповідальності посадових осіб.

  Стаття 16
  Постійні комісії можуть вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.

  Стаття 17
  Постійні комісії періодично звітують перед районною радою про свою діяльність.

  ІІІ. Організація роботи постійних комісій районної ради

  Стаття 18
  Основною формою роботи постійних комісій є засідання.
  Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності але не менше одного разу на квартал. Засідання правомочне, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Присутність членів комісії на засіданні обов’язкова.
  У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

  Стаття 19
  Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

  Стаття 20
  Організація роботи постійних комісій районної ради покладається на їх голів, а в разі їх відсутності на заступників голів.

  Стаття 21
  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.
  З питань, що стосуються організації роботи комісії, приймаються рішення.
  Висновки, рекомендації і рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

  Стаття 22
  Голосування здійснюється особисто членами постійної комісії. Підрахунок голосів здійснює секретар постійної комісії.

  Стаття 23
  На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. В протоколі зазначаються:
  -номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
  -прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список  запрошених осіб та тих з них, які присутні на засіданні;
  -порядок денний засідання;
  -розглянуті питання порядку денного, список депутатів і запрошених, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст їх виступів;
  -документи, які розглянуті на засіданні постійної комісії;
  -результати голосування з питань порядку денного;
  -прийняті рекомендації, висновки і рішення.
  До протоколу додаються розглянуті постійною комісією документи та окремі думки членів комісії.
  Протокол засідання постійної комісії підписують голова і секретар комісії.
  Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються у встановленому порядку.

  Стаття 24
  У засіданнях постійних комісій можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу, а також на запрошення комісії депутати інших рад, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, трудових колективів. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

  Стаття 25
  Засідання постійних комісій скликаються головою комісії відповідно до затверджених планів роботи комісій, або за дорученням районної ради, голови ради, заступника голови, або за власною ініціативою.

  Стаття 26
  Діяльність постійної комісії здійснюється на основі плану роботи. План роботи комісії обов'язково узгоджується з планом роботи районної ради. План роботи постійної комісії затверджується на засіданні комісії.

  Стаття 27
  Постійні комісії для вивчення питань, які  вносяться на її  розгляд розробки проектів рішень районної ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із складу депутатів комісії з залученням вчених, спеціалістів і представників громадськості.
  Підготовча комісія і робоча група подають напрацьовані ними матеріали на розгляд постійної комісії.
  Постійні комісії можуть створювати спільні підготовчі комісії і робочі групи.

  Стаття 28
  Питання, які належать до відання кількох постійних комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно.
  Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за їх взаємною згодою. За рішенням постійних комісій у разі необхідності спільне засідання можуть вести голова районної ради або заступник голови.
  При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.
  Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

  Стаття 29
  З метою вивчення питань безпосередньо на місцях постійні комісії за дорученням ради, голови чи заступника голови ради, або за власною ініціативою можуть проводити виїзні засідання.

  Стаття 30
  Голова постійної комісії:
  -скликає і веде засідання комісії;
  -дає доручення членам комісії і контролює їх виконання;
  -забезпечує складання плану роботи коміcії та належну підготовку засідань комісії;
  -представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також виборцями;
  -організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
  -запрошує для участі в засіданнях комісії представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, спеціалістів, представників громадських об’єднань;
  -представляє постійну комісію в президії районної ради;
  -інформує членів комісію про виконання рекомендацій комісії;
  -підписує документи постійної комісії;
  -за дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.
  У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

  Стаття 31
  Заступник голови постійної комісії:
  -виконує за дорученням голови окремі його функції та завдання по підготовці питань на чергові засідання постійної комісії;
  -допомогає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів;
  -виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності.

  Стаття 32
  Секретар постійної комісії:
  -веде протоколи засідань і діловодство комісії;
  -забезпечує технічну підготовку питань та членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
  -веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії даних їм доручень;
  -підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань комісії;
  -контролює виконання планів роботи постійної комісії.

  Стаття 33
  Члени постійної комісії зобов’язані:
  -бути присутніми на засіданні постійної комісії, до складу якої вони входять;
  -брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій і робочих груп;
  -виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішеннями постійної комісії
  мають право:
  -вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань, у відповідності до чин­ного законодавства;
  -брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проектів рішень ради;
  -викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

  Стаття 34
  Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інформаційне обслуговування постійних комісій та забезпечення їх функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.

  Назад

  02 Грудня 2020 09:16
  14 Вересня 2020 11:14
  28 Серпня 2020 11:17
  10 Червня 2020 16:11
  08 Травня 2020 11:49
  23 Квітня 2020 10:06
  13 Квітня 2020 09:42
  02 Квітня 2020 16:12
  27 Березня 2020 12:07
  До відома депутатів Городнянської районної ради! Через епідемію коронавірусу строки подання електронних декларацій за 2019 рік продовжено до 01 червня 2020 року.

  18 Березня 2020 12:03
  10 Березня 2020 15:42
  06 Березня 2020 08:58